မရ အဆုံး ဝပ္တလုမ္း

 
ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အမ်ားဆုံးသီတင္းသုံးရာ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္

ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းဟု ဆုိလုိက္လွ်င္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ မသိေသးေသာသူ အလြန္ပင္ရွားေပလိမ့္မည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၄င္းဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္အတြင္၊ သီးတင္းသုံးေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ ယခုသုံးေလးနစ္အတြင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ထိ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
၄င္းေက်ာင္းတုိက္သည္ကား၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ ဘန္ေခေစ်းအနီး ခ်လန္ ၁၃ လမ္းတြင္၊ တည္ရွိေလသည္။


 
ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္


လက္ရွိဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဗုုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၃၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သီးတင္းသုံး ေနထုိင္ၾကရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေလသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးတုိ႔တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ၊ ၁၄၀ ခန္႔ရွိေလသည္၊ ဘန္ေကာက္ ခ်င္းမုိင္ ဟတ္ယိုင္ စေသာ ျမိဳ ့အသီးသီးတုိ႔တြင္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားလ်ွက္ရွိၾကသည္၊ ထုိင္းနိင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လုိေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ လုိအပ္ေသာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မူမ်ားကို သိရွိေစရန္ ပညာဇာနည္း တြင္ ဖတ္ရွူ႔ႏုိင္ပါသည္။


 
ဘုုရားရွိခုိးသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား


ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏၊ အခက္အခဲမ်ားထဲမွ အေရးအၾကီးဆုုံးတစ္ခုမွာမူ၊ ေနထုိင္စရာ ေက်ာင္းပင္ျဖစ္ေလသည္။ မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္တြင္ကား ေက်ာင္သားအေဆာင္ရွိေလသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနရာႏွင့္ေက်ာင္းသား မမွ်ေသးသျဖင့္ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရပါသည္။
 
ထိုင္းရဟန္းေတာ္မ်ား ပုံစံျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား


ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ေနထုိင္စရာေက်ာင္းမ်ားကို အေရးတၾကီးရွာေဖြရေလသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုင္းဆရာေတာ္မ်ားသည္ကာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ လက္ခံရန္ အထူးသျဖင့္ ျငင္းဆန္ၾကေလသည္၊ တစ္ခ်ိဳ ့ကလည္း သမိုင္းေပးဝဋ္ေၾကြးဟု ေျပာဆုိၾကသုူမ်ား ရွိသကဲ့သို႔၊ တစ္ခ်ိဳ ့ကလည္း ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမွ လာသူူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထင္ၾကီ္း ေလးစားမူ မရွိေသာေၾကာင့္ လက္မခံလိုၾက ဟူ၍လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ၾကေလသည္။


  မိမိတို႔ဝတ္ဆင္ထားေသာ ထုိင္းပုံစံမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေနၾကပုံ


မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုကဲ့သို႔ ေနရာအခက္အခဲမ်ားကို ဒုိင္ခံ၍ ေျဖရွင္းေပးေနေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးေတာ့ ရွိေလေသးသည္၊ ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးရွင္ ဝပ္တလုုမ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ၾကီး ဖရမဟာဘုံးထိန္ ဇုတိေျႏၵာ ပင္ျဖစ္ေလသည္၊ ဆရာေတာ္သည္ လာလာသမ်ွေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား တံခါးမရွိ ဓားမရွိ သာသနာျပဳစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ျဖင့္၊ အျမဲတမ္းၾကိဳဆိုေနေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းတိုုက္တြင္ ေနရာမရွိေပ၊ မိမိတို႔ေနတတ္သလုိသာ ေနမည္ဆုိပါက၊ အျမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ထားေသာ သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္း နားခုိရာ ပေညာင္ပင္ၾကီးသဖြယ္ ျဖစ္ေလသည္။


 
ဘုရားရွိခုိးရန္ ၾကိဳတင္ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရာက္လာခါစ ရဟန္းေတာ္မ်ားတစ္ခ်ိဳ႔႕သည္ကား၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေနေရးထုိင္ေရး ဆင္းရဲပုံကို ေတြ႔ျမင္ရသျဖင့္၊ အျခားေသာ ထိုင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ရလုိရျငား အစြမ္းကုန္ က်ဳိးစားရွာေဖြၾကေလေတာ့သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ီးႏွီိးသာျဖစ္ေလ၏၊  မည့္သည္ေက်ာင္းမ်ားတြင္မွ ေလ်ွာက္ထား၍ မရေသာအခ်ိန္တြင္ကား၊ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ခုိနားရာ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္သုိ႔သာ၊ ေျခဦးတည္ၾကရေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည့္သည့္ေနရာမ်ားတြင္မွ မရသည့္အဆုံးတြင္ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းရွိေသးသည္ဟု ဆုိကာ၊ မရအဆုံး ဝပ္တလုမ္းဟူ၍ပင္ ေျပာစမွတ္ ျဖစ္လာရေလေတာ့သည္တကား။


 
ဘုရားရွိခုိးရန္ ေနရာခ်ထားေပးေနစဥ္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကပုံမ်ား


ထုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေနရာအခက္အခဲမ်ားသေလာက္  ပညာေတာ္သင္ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း မ်ားျပားလာရာ၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ၊ ေျမေနရာတစ္ခုကုိ ေပးသျဖင့္၊ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းေန ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ အလ်ွားေပ ၄၀ အနံေပ ၆၀  ရွိေသာ ဝိဇၨာယလျမန္မာေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ကုိ သီးသန္႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိလာေလေတာ့သည္။


 
ဝိဇၨာလယေက်ာင္းေဆာင္ ေမာ္ကြန္း

ထုိ႔သို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးသည္ အလြန္အင္မတန္မွ ကံေကာင္းအေၾကာင္းလွျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္၊ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ အလြန္အင္မတန္မွ ဝမ္သာစရာ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္းရွိ ဦးေဆာင္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဦၤ္းစီးကား၊ ေဆာက္လုုပ္ျပီးုစီးသြားေသာ ထုိဝိဇၨာလယေက်ာင္းေဆာင္ကို ၂၆-၉-၂၀၁၀ တြင္ စည္းကားသုိက္ျမိဳက္စြာ ေရစက္သြန္ခ်ႏုိင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေလသည္။


 
ဝိဇၨာလယ ျမန္မာေက်ာင္းေဆာင္ ျမင္ကြင္း

ပညာေတာ္သင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ထာဝရခိုးနားရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေလေတာ့သည္။  ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင့္၊ အားတက္စရာျဖစ္ေလေတာ့သည္။ မ်ားမၾကာမီရက္အတြင္း၊ ေနရာမရွိေသးေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားအား ကံစမ္းမဲစနစ္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေဝငွေပးသြားေပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 
ဝိဇၨာလယ ျမန္မာေက်ာင္းေဆာင္ ျမင္ကြင္း

ယခုအခါ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္ေတာ္ၾကီးသည္ကား၊ ပညာေတာ္သင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာမက၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပါ၊ သာေရးနာေရး ဘာသာေရးအခန္းအနားမ်ားကို၊ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေသာ၊ သစ္ပင္အရိပ္ၾကီးတစ္ခုသိဖြယ္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

အုိုး...သီးတင္းသုံးေဖာ္ သံဃာေတာ္အေပါင္းတုိ႔ အသင္တုိ႔သည္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားလုိပါက၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္းတုိက္မွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆုိပါေၾကာင္းႏွင့္၊ ေနရာအခက္အခဲရွိေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအားလည္း၊ မရအဆုံး ဝပ္တလုမ္းဟု သေဘာပုိက္ကာ ၾကြလွမ္းေတာ္မူခဲ့ၾကပါရန္၊ ေမာင္းခတ္လုိက္ရေၾကာင္းပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္.

ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ၾကပါေစ။

"အို ကာလမတို႔-

(၁)တဆင့္စကား အဆင့္ဆင့္ၾကားရသည္တို႔အေပၚမွာလည္း အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ၾကကုန္ႏွင့္။

(၂) သင္တို႔အထက္က ဘိုးေဘးဘီဘင္ အစဥ္အဆက္လာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကိုလည္း
အဆံုးသတ္ အားကိုးၿပီး အဟုတ္မွတ္၍ မက်င့္သံုးၾကကုန္ႏွင့္။

(၃)အေျခအျမစ္မပါသည့္ သူေျပာငါေျပာ ေကာလာဟလ စကားတို႔ကိုလည္း လက္ခံမမွားၾကကုန္ႏွင့္။

(၄)ဘာသာေရးက်မ္းစာတို႔၏ အရွိန္ဩဇာေအာက္မွာလည္း နစ္ျမဳပ္၍မေနၾကကုန္ႏွင့္။

(၅) အက်င့္ႏွင့္ အသိမပါ တကၠီဝါဒီတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားကိုလည္း ဟုတ္ၿပီ မွန္ၿပီဟု အတည္မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၆)အျခားအျခားေသာလူတို႔ အျခားအျခားေသာ အယူဝါဒတို႔ထံမွ ပံုတူကူး၍ က်င့္သံုးျခင္းသည္လည္း မိမိတို႔ ဘဝႏွင့္ အပ္စပ္လိမ့္မည္ဟု အတည္တက် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၇) မိမိတို႔အေတြးအေခၚ အယူအဆကို မိမိတို႔၏ အေတြးျဖင့္သာလွ်င္ အေၾကာင္းယုတၲိေပး၍ တင္ျပႏိုင္႐ံုမွ်ျဖင့္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ယုတၲိ ဟုတ္ၿပီဟု မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၈)ဆရာတစ္ေယာက္ေယာက္ လာေရာက္ေဟာေျပာခ်က္သည္ မိမိေတြးထင္ထားသည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသြားၿပီဆို ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု မယူဆၾကကုန္ႏွင့္။

(၉) ေလးစားထိုက္ေသာ ေလာကကဂ႐ုျပဳေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ေယာက္၏ဝါဒသည္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍လည္း တစ္ထစ္ခ် မယူၾကကုန္ႏွင့္။

(၁၀) မိမိတို႔ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာတို႔၏ စကားတိုင္းသည္လည္း ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီ အက်ိဳးရွိၿပီဟု အၿပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကကုန္ႏွင့္။
ဟူ၍ ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာေတာ္မူခဲ့သည္ကို သတိမူၾကလ်ွက္=

ဤဘေလာ့၌ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားသည္ဟူ၍လည္း ဟုတ္လွျပီဟု အျပီးသတ္ မမွတ္ယူၾကေစခ်င္ပါ။


  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP